Home > 참고
연민 피로
연민 피로

연민 피로 (compassion fatigue) 는 연민을 느계야 할 때 피로가 느겨지거나 '아무것도' 느껴지지 않는 상태를 말한다.
이유가 무엇일까? 자기가 가진 연민을 이미 다 썼기 때문이다.

                                                                                                  (카일 아이들만)
Number Title Reference
231 용서란?
230 연민 피로
229 가장 많이 일한 사람들은.
228 신앙의 열정이란?
227 영적 성숙이란?
226 부흥이란?
225 영적 예배란?
224 예배란 무엇인가?
223 성화의 양면성과 성숙
222 ​거룩은?
221 성화는?
220 죄의 호수는... .
Page: (1/20), Total: 230